YABANCI PARA (DÖVİZ) CİNSİNDEN BELİRLENMİŞ OLAN SÖZLEŞMELER HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Yabacı para (döviz) cinsinden belirlenmiş olan sözleşmeler ile ilgili düzenlemelere yönelik kararlar, 13.09.2018 ve 06.10.2018 tarihlerinde Resmi Gazete’de yayınlandı. Yayınlanan kararlarda, uzun dönem araç kiralama sözleşmelerine yönelik düzenlemelere yer verildi.

13.09.2018 tarihli ve 30534 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 85) ile 32 sayılı kararın 4. Maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g) Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarında menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dâhil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz.”

Yine aynı kararla, 32 sayılı karara eklenen Geçici 8. Madde ile kararın 4. Maddesine eklenen “g” bendi gereğince bedelleri Türk Lirasına çevrilmesi gereken sözleşmelerde, bu değişikliklerin 30 gün içinde yapılması gerektiği düzenlenmiştir. Ancak, 06.10.2018 tarihli ve 30557 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan  Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/51) ile yapılan düzenlemede aşağıdaki hükme yer verilmiştir.

“(22) Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın Geçici 8 inci maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce akdedilmiş bulunan iş makineleri dâhil taşıt kiralama sözleşmeleri anılan geçici madde hükmünden istisnadır.”

Yapılan bu düzenlemeler neticesinde, 13.09.2018 tarihinden önce akdedilmiş olan Uzun Dönemli Araç Kiralama Sözleşmeleri ve bu sözleşmeler kapsamında düzenlenen ek kontrat ve ek protokoller ile kiralanan ve kira başlangıç tarihi 13.09.2018 ve öncesi olan araçların yabancı para (döviz) olarak belirlenen kira bedelleri ve sözleşmeler ile eklerinde gösterilen sair bedeller mevcut hali ile kalacak olup, 13.09.2018 tarihinden önce düzenlenen sözleşmeler ve eklerinde bu düzenlemeler kapsamında herhangi değişiklik yapılmayacaktır.