GİZLİLİK POLİTİKAMIZ

Özel hayatınızın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla yürürlükte olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Kişiler Verileriniz Koruma Altında

 

Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. (Kısaca Şirket) olarak kişisel verilerinizin güvenliğine ve özel hayatınızın gizliliğine saygı duyuyor ve korunmasına önem veriyoruz. Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından sizlere sunulmakta olan hizmet sürecinde tarafımızla paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin işlenmesi, aktarılması, saklanması ve imhası ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”/”Kanun”) kapsamındaki kişisel verilerinizin kullanımı ve korunmasına dair haklarınız konusunda sizleri bilgilendirmeye yönelik olarak hazırlanan bu aydınlatma metnini dikkatine sunarız.

 

Bu aydınlatma metninde açıklandığı şekilde kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz İlgili mevzuat kapsamında kaydedebilecek, arşivlenebilecek, güncellenebilecek, aktarılabilecek, sınıflandırılabilecek, KVKK ve ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebilecektir.

I-) VERİ SORUMLUSU

 

Bu aydınlatma, 6698 sayılı KVKK ve sair mevzuat hükümleri doğrultusunda veri sorumlusu sıfatıyla Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılmaktadır. Kanun kapsamında, “Veri İşleme”; kişisel verilerin tamamen veya kısmen, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olması koşuluyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, saklanması, güncellenmesi, sınıflandırılması; mevzuatın izin verdiği üçüncü kişilerle paylaşılması veya onlara devredilmesi gibi, veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

 

Veri sorumlusu olarak, tarafınızca paylaşılan her türlü kişisel veriyi ilgili mevzuata uygun davranarak ve kişisel verilerinize uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alarak muhafaza etmekteyiz.

 

II-) TARAFIMIZCA TOPLANAN KİŞİSEL VERİLER

 

Şirketimizden alacağınız ürün ve hizmetlerin niteliğine bağlı olarak kuracağımız ilişki kapsamında; Şirket ile ilgili kişi arasındaki ilişkinin türü, niteliği, geçmişi, verinin temin edilme yöntemi ve aşağıdaki amaçlara bağlı olarak farklılık gösteren ve Kanun’daki ve Şirketimizin Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikalarındaki ilkelere uyumlu bir şekilde işlenen kişisel veriler bunlarla sınırlı olmamak üzere, genel olarak aşağıdaki gibidir:

 

-Kimlik Bilgileri: İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, medeni durum, eş/çocuk bilgisi, vatandaşlık durumu, uyruk bilgisi sicil kaydı bilgileri

 

-Görsel kayıtlar: Fotoğraf

 

-İletişim Bilgileri: Adres, elektronik posta, kayıtlı elektronik posta adresi, cep telefonu, sabit telefon ve faks numarası gibi iletişim bilgileri ile birlikte, telefon görüşmeleri, video görüşmeleri ve elektronik posta yazışmaları kapsamındaki iletişim kayıtları diğer sesli ve görüntülü veriler,

 

-İşlem Güvenliği Verileri: Elektronik kanallara giriş için gerekli müşteri bilgileri, IP adresleri, şifre ve parolalar, bu kanallarda kullanılan güvenlik uygulamaları ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi amaçlarla işlenen konum bilgileri ile ilgili kişilerin rızasına istinaden işlenen biyometrik veriler,

 

-Pazarlama Verileri: Müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın ve ilgili olabilecek diğer gerçek kişilerin verecekleri izin doğrultusunda alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen veriler,

 

-Ticari Hayata İlişkin Veriler: Vergi levhası, ticaret gazetesi, yetki belgesi, ticaret sicil belgeleri, yeterlilik belgeleri, imza sirküleri ve faaliyet belgesi gibi tüzel kişilere yönelik belgelerdeki gerçek kişilere ait bilgiler, vergi mükellefiyeti durumu kişiye ilişkin bilgiler gibi veri sahibini tanıtıcı çeşitli demografik bilgiler,

 

-Bankacılık ve Finans Verileri: Şirketimiz tarafından üretilen fiyatlandırma, mutabakat, müşteri bilgileri, müşterinin Şirket’den aldığı ürün ve hizmetlere yönelik yeknesak numaralar, kredi referans numaraları, kredi kartı numaraları, hesap numaraları, IBAN, tahsilat ve ödeme faaliyetlerine ilişkin detaylı ve her türlü finansal veriler,

 

-Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Bilgileriniz: Meslek, unvan, çalışma bilgisi, eğitim durumu, özgeçmiş bilgisi,

 

-Hukuki Bilgiler: Şirketimizin taraf olduğu hukuki uyuşmazlıklar nedeniyle edindiği adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler, alternatif uyuşmazlık çözümleri kapsamında tutulan bilgiler gibi veriler, Şirketimize tebliğ edilen her türlü idari ve adli makamlara ait yazılar içerisindeki veriler,

 

-Kamera ve Giriş – Çıkış Kayıtları: Şirketimizin ve Ana/bağlı ortaklıklarımıza ait mekanlarda fiziki güvenliğin sağlanması amacıyla çalışanlara ve ziyaretlere ait giriş çıkış kayıtları ve kamera görüntüleri gibi veriler,

 

III-)KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ

 

Kişisel verileriniz Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmakta olan hizmetler esnasında elde edilmekte olup, kişisel verilerin elde edilmesi, yüz yüze görüşmeler esnasında gerçekleşebileceği gibi, çağrı merkezi, internet sitesi, e-posta, sosyal medya kanalları aracılığıyla da elde edilebilmektedir. Kişisel verileriniz Genel Müdürlük, Şubeler, Çağrı Merkezi, Mobil ve İnternet Şubesi gibi kanallar, ayrıca kamu kurum ve kuruluşları aracılığı ile paylaşılan sistem entegrasyonları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda toplanabilir.

 

Kişisel verileriniz aşağıdaki yöntemlerle elde edilebilir:

-Yüz yüze hizmet kanalları (genel müdürlük ve şubeler, direk satış ekipleri ile destek hizmeti/dış hizmet kuruluşları, acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz şirketler) ile otomatik olmayan yöntemle elde edilebilir.

IV-) KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

 

Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından elde edilen kişisel verileriniz, öncelikle size güvenli, etkin ve kaliteli hizmet sunulması olmak üzere temel olarak aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebeplerle işlenmektedir:

 

İşleme Amaçlarımız

Hukuki Sebepler

Müşterinin tanınması, kimlik tespit ve teyit işlemlerinin yapılabilmesi, müşterilerimizin gerçekleştireceği işlemlerde bilgilerini tespit edebilmek için kimlik, adres ve gerekli diğer bilgilerini kaydetmek,

Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Kanunlarda açıkça öngörülmesi 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Açık rızanın varlığı halinde

Sürdürülen ticari faaliyet kapsamında ürünlerinin sunulması, bunlara ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi, geliştirilmesi, operasyonel süreçlerinin yürütülmesi, iç sistemlere, risk izleme ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, şirketimizle imzaladığınız sözleşme/sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu ve sair mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

Kanunlarda açıkça öngörülmesi Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Şirket sistemlerinin analizi, geliştirilmesi ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, bilgi sistemleri alt yapılarının kurulması, yönetilmesi ve uygulanması,

Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Şirketin iş süreçlerinin ve faaliyetlerinin kurgulanması, operasyonel süreçlerin ve satın alma operasyonlarının planlanması ve yürütülmesi,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Destek hizmeti sağlayıcıları, iş ortakları veya tedarikçilerle kurulan ilişkilerin yönetimi, hizmet satışı sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Şirketin itibarının ve iş ilişkilerinin geliştirilmesi ile stratejilerinin belirlenmesi, iş faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası; kurumsal iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Şirketin taraf olduğu dava ve icra takiplerinin yürütülmesi ve diğer hukuki süreçlerin takibi ve yürütülmesi;

Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Şirketin ana hissedarı ile şube ve iştirak, bağlı ortaklıkları ile yürüttüğü işlerin icrası ve ilişkilerin yönetimi;

Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

İşlem güvenliğinin tesisi, müşterilerimizin her türlü fiziki veya elektronik ortamda maruz kalabilecekleri  dolandırıcılık, sahtecilik, saldırılara karşı müşterileri, şirketi ve finans sistemini korumak, İnternet erişiminin kullanılması durumunda logların tutulması

Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

 

Bilgi verme yükümlülüğümüz olan adli ve idari kurumlarca istenilen bilgileri saklamak, raporlamak ve bu kurumları bilgilendirmek

 

Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Tabi olunan tüm yasal mevzuat kapsamında sunulan hizmetlere ilişkin olmak üzere tüm ürün ve hizmetlerimizi, elektronik kanallar da dahil olmak üzere tüm kanallardan sunmak,

Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Kağıt üzerindeki ve sözlü ortamlar ile elektronik (internet, mobil ve telefon ) ortamlarında işlemleri tamamlayabilmek için, konum bilgisinin işlenmesi de dahil olmak üzere, gerekli tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

Müşterilerimize özel ürün, hizmet, teklif faaliyetlerini planlamak ve hayata geçirmek; gerekse sunulan ürün ve hizmetlerinin iyileştirilmesi, güncellenmesi, gelişen teknoloji ile yenilenmesi yönündeki amaçlara yönelik olarak ürün, hizmet, çalışma modeli teklifleri gerçekleştirmek, profilleme ve, segmentasyon yapmak,

Açık rızanın varlığı halinde

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Hukuki ve fiziki güvenliğin sağlanması, güvenlik ile verilen hizmet kapsamında yapılan işleme dayanak olması sebebiyle ve kanundan kaynaklanan yükümlülükler kapsamında, şirketin genel müdürlük binası ile ek hizmet birimlerinde, şubelerde kamera görüntülerinin ve fotoğrafların kaydedilmesi, T.C kimliklerinizde bulunan biyometrik fotoğrafınızın güvenlik ve kimlik tespiti amacıyla işlenmesi,

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerimizi planlamak, denetlemek ve hayata geçirmek,

 

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş tarafından elde edilen kişisel verileriniz, öncelikle size güvenli, etkin ve kaliteli hizmet sunulması olmak üzere temel olarak aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebeplerle işlenmektedir:

 

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ve elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve sunulan hizmetin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş’nin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için elde edilir. Kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi KVKK ve sair yasal mevzuat hükümleridir. Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş tarafından kişisel verileriniz KVKK’nın 5/1. maddesi uyarınca açık rızanız olması halinde veya KVKK’nın 5/2. maddesi uyarınca hukuki sebeplere dayanılarak otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir.

 

KVKK’nın 6/1. maddesi uyarınca özel nitelikli kişisel veriler açık rızanın olması halinde işlenebilmektedir. Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş tarafından özel nitelikli kişisel verileriniz açık rızanız alınmak suretiyle işlenebilecektir. KVKK’nın 6/3. maddesi uyarınca ise, sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilmektedir. Bu kapsamda, KVKK’nın 6/3. maddesi uyarınca, sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş tarafından sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel verileriniz, kanunlarda öngörülen hâllerde işlenebilir.

 

Ayrıca, KVKK’nın 6/3. maddesi uyarınca sağlık ve cinsel hayat kişisel sağlık verileriniz, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla işlenebilmektedir.

 

V-) KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

 

Mevzuatın zorunlu kıldığı ve sizler tarafından izin verilen durumlarda KVKK ve ilgili sair mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınması sağlanarak, bu Aydınlatma Metninin III. maddesinde yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel verilerinizin üçüncü kişilerle ve kurumlarla paylaşılabilmesi mümkündür. Bu kişi ve kuruluşlar, ilgili mevzuatta yapılacak değişikliklere bağlı olarak değişebilecek olmakla beraber, genel olarak aşağıda belirtilen taraflardır.

 

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen taraflara, aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebeplerle aktarılmaktadır:

 

Aktarılan Kişi/Kuruluşlar

Aktarma Amaçlarımız

Kanunen bilgi almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile yargı mercilerine

Yasal raporlama yapılması, düzenleme ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, şikayet ve hukuki süreçlerin işletilmesi vb. yasal sebeplerden dolayı

Ana hissedarımız,

5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda belirlenen istisnai durumlarla sınırlı olmak üzere

Aracılık ettiğimiz ve acentesi olduğumuz üçüncü kişiler ile bağlı ortaklıklarımız (Örneğin;  Eureko Sigorta A.Ş., Garanti Filo Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.) ile faaliyetlerimizi yürütmek için hizmet aldığımız veya iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşlar,

Hizmetlerinin yürütülebilmesi için destek alınan taraflarla ve bağlı ortaklıklarımızla olan faaliyetlerin yürütülmesi için

 

 

VI-) KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

 

 

Dilediğiniz zaman Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin;

 

 • İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,

 

 • Kanuna uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,

 

 • Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,

 

 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,

 

 • Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (III) ve (IV) maddelerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,

 

 • Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

 

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinize erişim ve bu verileri isteme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme haklarınızı kullanmanız halinde, talep ettiğiniz bilgiler tarafınıza, yazılı olarak elektronik ortamda veya tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla bildirilecektir.

 

VII-) VERİ GÜVENLİĞİ VE BAŞVURU HAKKI

 

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkanlar dahilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

 

 

 

 

KVKK kapsamındaki taleplerinizi:

 

 • Genel müdürlüğümüze veya şubelerimize bizzat yazılı olarak teslim edebilir,
 • Noter kanalıyla gönderebilir,
 • hukuk@garantibbvafilo.com.tr” e-posta adresinden ve/veya 0216 625 43 01 numaralı telefon hattından bizlere iletebilirsiniz.

 

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı yazılı olarak Genel Müdürlüğümüze veya şubelerimize iletebilir, detaylı bilgi almak için  Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

 

 

 

 

Web Sitesi Gizlilik Politikamız

Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş., müşteri memnuniyetine ve güvenliğine verdiği önem sebebiyle, web sitemizde vermiş olduğunuz bilgilerin gizliliğini korumak amacıyla aşağıda belirtilen temel kuralları benimsemektedir.

 • Web sitemizden yalnızca ürün/hizmet başvurusu ve bilgi güncelleme amaçlı bilgi girişi yapılmaktadır.
 • Web sitemize girilen bilgilerin güvenliği açısından Garanti BBVA Filo sistem ve internet altyapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır. Müşterilerimizin web sitemize ürün/hizmet başvurusu ve bilgi güncelleme amaçlı girmiş oldukları bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.
 • Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş., sözkonusu bilgileri müşterilerin onayı dışında ya da yasal bir yükümlülük altında bulunmadığı sürece herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluş ile paylaşmayacaktır. Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. destek hizmetler almak amacıyla farklı kuruluşlarla çalışılması durumunda, bu firmaların Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. gizlilik standartlarına ve şartlarına uymalarını sağlayacaktır.
 • Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş., bu bilgileri sadece gerekli yetkiler ve yasal düzenlemeler çerçevesinde açıklayabilecektir.
 • Web Sitemiz diğer web sitelerine link vermektedir. Gizlilik Politikamız'da yer alan taahhütlerimiz sadece web sitemiz içerisinde geçerlidir ve diğer web sitelerini kapsamamaktadır. Web sitemizden link ile gidilecek diğer web sitelerinde, o sitelere ait kullanım şartları ve gizlilik politikası geçerli olacaktır. Web sitemizden reklam, banner, içerik maksatlı veya başka bir maksat ile geçilen diğer web sitelerinin bilgi kullanımı, etik ilkeleri, gizlilik prensipleri, nitelik ve servis kalitesi ile bu sitelerde oluşabilecek herhangi bir maddi / manevi zarar ve kayıplardan Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. sorumlu değildir.
 • Web sitemizde yer alan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş.'ye aittir. Web sitemizin içerdiği üçüncü sahıslara ait materyaller dışında kalan bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nde saklıdır.